Råd og svar

Den Danske Model helt kort

Den Danske Model er den måde, vi i Danmark regulerer vores arbejdsmarked på. Vi har lang tradition for, at det er parterne i de enkelte brancher, der indgår overenskomster for 2-3 år ad gangen.

Og at der ved supplerende arbejdsmarkedslovgivning er et tæt samarbejde mellem den siddende regering og arbejdsmarkeds parter, inden lovgivning vedtages.

Den Danske Model bygger altså på et samarbejde af principielt ligeværdige parter. Det kommer til udtryk helt ud på den enkelte arbejdsplads, hvor en tillidsrepræsentant forhandler lokale aftaler med virksomhedens ledelse på vegne af sine kolleger.

Ved uoverensstemmelser mellem parterne er der et fagretsligt system, der afgør stridigheder og idømmer eventuelle bøder, efterbetalinger og godtgørelser ved brud på indgåede overenskomster eller uenighed om fortolkning.

Den Danske Model fungerer, fordi der er tradition for høj organisering på både lønmodtagerside og arbejdsgiverside. Organiseringen betyder, at de fagforeninger og arbejdsgiverforeninger, der forhandler med hinanden, er forpligtet af spilleregler i hovedaftaler og samarbejdsaftaler.

For at fagbevægelsen kan bevare sin legitimitet og være en troværdig repræsentant for lønmodtagerne, er det vigtigt at fastholde mange medlemmer i de overenskomstbærende fagforeninger.